۱۲/۱۷/۱۳۹۰

جشنواره دیوانگان - 17: «ایران‌گشت»


عکاس: احسان

(اولسبلانگاه - گیلان)

(دریاچه اوان - الموت)

(ترکمن‌صحرا)

(دشت افجه - البرز مرکزی)

پی‌نوشت:
شما هم با ارسال یادداشتی در هر یکاز زمینه‌هایمربوط به هنر، درجشنواره هنر «مجمع دیوانگان» شرکت کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر