۱۲/۱۶/۱۳۹۰

جشنواره دیوانگان-11: بی‌ - گاه

سرمیاد زمستون:

«در آغاز كلمه بود، و كلمه نزد خدا بود، و كلمه خدا بود«

)انجیل یوحنا)

بی - گاه

می‌نویسم؛

. . . . . . بر آسمانی

. . . . . . . . . . . . سپید

. . . . . . سطرهایی

. . . . . . . . . . . . سپید


سطرهایی سپید

به سادگی نگاه خیره دختركی كور

. . . . . . . . . . . . . . . . . . به آسمان شب


سطرهایی سپید

به سادگی گوش خوابانیدن دختركی كر

. . . . . . . . . . . . . . . . . . بر سینه خاموش مادرش


سطرهایی سپید

به سادگی لالایی خواندن دختركی لال

. . . . . . . . . . . . . . . . . . برای عروسك بدخواب شده‌اش


سطرهایی سپید

به سادگی لرزش دستان دختركی شاعر

كه برای دوست شاعرش می‌نویسد:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . »كلمات، مرده‌اند

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . و من مانده‌ام

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . با آسمانی

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . سپید»


پی‌نوشت:
شما هم با ارسال یادداشتی در هر یک از زمینه‌های مربوط به هنر، در جشنواره هنر «مجمع دیوانگان» شرکت کنید.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر