۷/۲۸/۱۳۸۹

هر شهر ایران زمین را «کاوه»ای باید

خروشید کای پای مردان دیو
بریده دل از ترس کیهان خدیو

همه سوی دوزخ نهادید روی
سپردید دلها به گفتار اوی

نباشم بدین محضر اندر گواه
نه هرگز براندیشم از پادشاه

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر