۳/۱۷/۱۳۸۹

بعضی ها برابرترند

پیش نویس قانون اساسی (از اینجا دریافت کنید)، در اصل 48 خود و در توصیف مجلس شورای ملی می نویسد: «مجلس شورای ملی از نمايندگان ملت كه بطورمستقيم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشكیل می‌گردد. مصوبات اكثریت اين نمایندگان برای همه ملت لازم‌ الاجراست. شرایط انتخاب شوندگان و انتخاب كنندگان را قانون معین خواهدكرد». این بند از پیش نویس در مجلس خبرگان قانون اساسی دچار تغییر عجیبی می شود و به اصل 62 قانون اساسی فعلی بدل می گردد: «مجلس شورای اسلامی از نمایندگان ملت که به طور مستقیم و با رأی مخفی انتخاب می‌شوند تشکیل می‌گردد. شرایط انتخاب‏کنندگان و انتخاب‏شوندگان و کیفیت انتخابات را قانون معین خواهد کرد».

مشخص است که عبارت «مصوبات اكثریت اين نمایندگان برای همه ملت لازم‌ الاجراست» از متن اولیه حذف می شود.

پی نوشت:

از مدت ها پیش در بخش «قانون بدانیم» بررسی تطبیقی پیش نویس قانون اساسی را با قوانین مصوب در مجلس خبرگان و بعدها در بازنگری قانون اساسی شروع کرده بودم که وقوع کودتا در روند این یادداشت ها وقفه ایجاد کرد. از این پس ادامه آن یادداشت ها را از سر می گیرم که این اولین نمونه از دور جدید است. یادداشت های پیش را از بخش «قانون بدانیم» و یا از لیست زیر دنبال کنید:

رسمیت اقلیت ها

اصل برابری قومی

اصل حقوق زنان

آزادی برباد رفته احزاب سیاسی و گروه های مذهبی

یک اصل جنجالی

حق حاکمیت

افسانه استقلال قوا

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر