۳/۱۸/۱۳۸۹

سنت باستانی گداپروری

این زیر طبقه بزرگ (پرولتری*) و مستاصل هنگامی که به تمامی شهرنشین شد هر نوع خواست برای بازگشت به جایگاه مالکان خرد را از دست داد و اغلب توسط فرقه های اشرافیت علیه پروژه های اصلاحات کشاورزی و مورد حمایت مزرعه داران آسیدویی** مورد سوء استفاده قرار می گرفت. سرانجام جایگاه استراتژیک آن در پایتخت طبقه حاکم روم را وادار کرد تا منافع مادی فوری آنها را با توزیع عمومی غلات فرونشاند. در واقع این اقدام جایگزین ارزان قیمت توزیع زمین بود که هرگز اتفاق نیفتاد. به نظر الیگارشی سنا که جمهوری را کنترل می کرد، پرولتاریایی منفعل و مصرف کننده به دهقان متمرد و مولد برتری داشت.

«گذار از عهد باستان به فئودالیسم – پری اندرسن»

پی نوشت:

* پرولتری: شهروندان فاقد مالکیت در روم باستان که البته برده نبودند.

** آسیدویی: شهروندان دارای مالکیت روم که از طبقه اشراف نبودند اما در مسیر رشد اقتصادی و اجتماعی قرار داشتند. به نوعی می توان آنان را طبقه متوسط شهری و اصلاح طلب روم قلمداد کرد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر