۴/۰۶/۱۳۸۹

نقدی بر منشور جنبش سبز

تا جایی که من برخورد کرده ام، «سازمان چریک های فدایی خلق»(اکثریت)، اولین گروهی است که به صورت سازمان یافته و رسمی به نقد بیانیه شماره 18 مهندس موسوی، به عنوان منشور جنبش سبز پرداخته است. پیش از این به صورت جسته و گریخته چهره های مستقل در مورد این منشور اظهار نظر کرده اند، اما گمان می کنم اگر قصد بر تاثیرگذاری بر روی آن باشد، نیازمند حرکت های سازمان یافته تری، نظیر اقدام اخیر فداییان خلق هستیم. در غیر این صورت نمی توان چندان به تحقق این عبارت مهندس موسوی امیدوار بود که «این متن قدم اولین است و جنبش سبز در سیر تکاملی خود انشاءالله متن کاملتر و زیباتری خواهد آفرید» (از متن منشور جنبش سبز). متن زیر گزیده ای از نقد فداییان به منشور جنبش سبز است:


نکات مثبت:

- انتشار اين بيانيه قبل از هرچيز نشان دهنده استواری جنبش سبز و تلاش کنشگران جنبش برای تجهيز آن به پلاتفرم است.

- بيانيه از سياست تاثيرگذاری بر رفتار باند نظامی ـ امنيتی فاصله گرفته و بر سياست تداوم و گسترش جنبش سبز و نزديکی با نيروهای غيرحکومتی تاکيد کرده است.

- بيانيه به صراحت بر ارزش‌های دموکراتيک و حقوق بشری پای فشرده، جنبش سبز را يک حرکت اجتماعی فراگير تلقی کرده که هرگز مبری از خطا نيست، از گسترش فضای نقد و گفتگو استقبال کرده، بر چندصدایی جنبش سبز و دوری از انحصارگری تاکيد نموده و ضرورت پيوند بين آزادی و عدالت اجتماعی، اتحاد طبقه متوسط جديد و طبقه کارگر و زحمتکشان و همبستگی جنبش‏های اجتماعی همانند جنبش کارگری، زنان، دانشجویی و حرکت های ملی ـ منطقه‏ای را خاطر نشان کرده است.

- بيانيه شماره ١۸برخورد نسبتا متفاوتی با قانون اساسی نسبت به بيانيه‏های قبلی دارد. در بيانيه ضمن تاکيد بر شعار هميشگی آقای موسوی مبنی بر «اجرای بدون تنازل قانون اساسی»، گفته شده است که: «قوانين کشوری و از جمله قانون اساسی متونی هميشگی و تغيير ناپذير نيستند. هر ملتی اين حق را داراست که با تصحيح سير حرکتی خويش، به اصلاح در قوانين جاری اقدام کند».


انتقادات:

- بيانيه از «حفظ استقلال نهادهای دينی و روحانی از حکومت» سخن می‏گويد ولی در مورد جدایی دولت از نهادهای دينی و روحانی سکوت می‏کند.

- بيانيه در عين تاکيد بر مطالبات مشترک، در مواردی از جمله در تعريف هويت جنبش سبز به تعريف هويت يک گرايش از جنبش سبز پرداخته است. در بيانيه گفته می‏شود که «جنبش سبز، جنبش ايرانی ‌ـ اسلامی است» و «هر فرد ايرانی که توسل به خرد جمعی توحيدی را به عنوان مبنای تلاش برای ايجاد فردای بهتر برای ميهن خويش بپذيرد در زمره فعالان جنبش سبز به شمار می آيد». اين تعريف بخش قابل توجهی از نيروهای جنبش سبز را که در طيف نيروهای سکولار و دمکرات قرار دارند، شامل نمی‏شود.

- در اين بيانيه روی انتخابات آزاد تاکيد جدی نشده است.


موضع سازمان چریک های فدایی خلق (اکثریت):

- ما انتشار بيانيه شماره ١۸ آقای ميرحسين موسوی و مواضع صريح و روشن آن نسبت به برخی مسائل جنبش را، گامی مثبت در راستای تداوم و پويائی جنبش سبز می‏دانيم. ما هم بر اين نظريم که بيانيه، نخستين گام برای تدوين منشور مشترک جنبش سبز است. با نقد بيانيه و بحث و گفتگوی بين نيروهای جنبش، منشور ارائه شده می‏تواند تدقيق و تکميل گردد و به منشور مشترک نيروهای جنبش سبز فرارويد.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر