۶/۰۸/۱۳۸۹

چرا جای موافق و منتقد عوض شد؟

لزوم ثبت ازدواج موقت در لایحه حمایت از خانواده دولت توسط نمایندگان مجلس مردود دانسته شد و با کمتر از 50 رای موافق از دستور کار مجلس بیرون رفت. من نمی دانم آیا اشتباهی تا به این اندازه بزرگ متوجه می شوم و یا به درستی به یاد دارم که ثبت ازدواج موقت یکی از بزرگترین خواسته های فعالین حقوق زنان بود. دست کم خاطره گنگی از یک مکالمه تلفنی با خانم شادی صدر را به یاد می آورم که در آستانه انتخابات مجلس هشتم انجام شد و ایشان این خواسته را یکی از عمومی ترین مطالبات زنان ایرانی خواندند.


مسئله ثبت ازدواج موقت از چند جهت می تواند مورد توجه قرار گیرد. نخست اینکه با ثبت شدن این ازدواج، امکان تضییع حقوق زنان کاهش می یابد. پس از آن و در صورت وقوع بارداری، باز هم در تشخیص سرپرستی کودک و سهم قانونی وی مشکلات کمتری به وقوع خواهد پیوست و در نهایت اینکه ثبت این ازدواج تا حد بسیاری برای مردان متاهل محدودیت ایجاد می کند که به صورت پنهانی قادر به ازدواج موقت نباشند.


دست کم گمان می کنم تمامی این موارد را من از فعالین کمپین یک میلیون امضا به خاطر دارم و این روزها که می بینم دولت ثبت این ازدواج را به مجلس پیشنهاد می کند اما اقدامش با واکنش شدید فعالین حقوق زنان مواجه می شود حسابی گیج می شود. در نهایت اینکه مجلس هم به این طرح رای منفی داد اما گویا همه از این تغییر در قوانین خوشحال هستند و فقط لاریجانی است که تلاش می کند شرایط را تغییر دهد.

۱ نظر: