۹/۳۰/۱۳۸۸

یلدا به شادی

چه وسواسی است که فال شب یلدا هم می خواهیم بگیریم به سراغ پاکت های سبز رنگ می رویم؛ گمان نمی کنم پیرمرد متوجه دلیل این اصرار شد؛ خسته بود و شاید این را هم نمی دانست که چقدر به فال این شب امیدوارم؛ فقط دو بیت:

مطرب عشق عجب ساز و نوایی دارد

نقش هر پرده که زد راه به جایی دارد

عالم از ناله عشاق مبادا خالی

که خوش آهنگ و فرح بخش نوایی دارد

پی نوشت:

چه کسی باور می کند دو یلدایم را در یک سال؟

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر