۹/۱۵/۱۳۸۸

استفاده از روزهای رسمی کارکرد خود را از دست داده است

از شنبه خونین به بعد راه پیمایی های مسالمت آمیز جنبش سبز با مشکل برخوردهای خشن نیروهای نظامی و شبهه نظامی قرار گرفت؛ بهره گیری از روزهای رسمی و حکومتی، ابتکار خوبی برای کاهش هزینه های حضور در راهپیمایی های سبز بود. با این حال من گمان می کنم این ابتکار دیگر کارکرد خود را از دست داده است.


سرکوب خشن 13 آبان را همه به یاد داریم. با نزدیک شدن به سالروز 16 آذر نیز فشارهای دولت کودتا بر فعالین دانشجویی تا حدی بی سابقه گسترش یافته، تا جایی که می توان گفت با روند کنونی ادامه تحصیل برای بیشتر فعالان دانشجویی غیر ممکن شده است. من گمان می کنم اگر انتخاب روزهای رسمی به عنوان قرارهای اعتراضی به دلیل کاهش هزینه بر حامیان جنبش بوده است، این انتخاب دیگر نه تنها کارکرد اولیه خود را از دست داده، که حتی هزینه بیشتری را بر جنبش تحمیل می کند. اگر تا دیروز تنها در روزهای اعتراض مورد حمله و تهدید نیروهای کودتا قرار داشتیم، برخوردهای اخیر نهادهای امنیتی نشان داده است که از این پس از چند روز پیش از هر یک از روزهای رسمی، فعالان جنبش در معرض خطر قرار خواهند گرفت. به گمان من استراتژی کلی اعتراضات هرچه سریعتر باید تغییر کند و ذهن خلاق جنبش، بار دیگر باید راهکار جدیدی برای ادامه مبارزه انتخاب کند.


پی نوشت:
از «داریوش همایون» بخوانید.

۱ نظر:

  1. فریبا۱۷/۹/۸۸

    من فکر نمیکنم درمورد همه این روزهای رسمی قضیه صدق کندچراکه روزهای رسمی هم هرکدام ویزگی خاص خودرادارند بعضی جنبه صنفی وسندیکایی دارد وبعضیها عمومی این عمومیت هم ازنقطه نظر گروههای شرکت کننده است وهم از نظر مسیرهای راهپیمایی ونکته ای که تواشاره کردی بنظرمن درمورد روزهای صنفی صدق میکند درروزی که مثل روز قدس حکومت مجبوراست به سنت دیرین همه رابه حضوردرخیابان ترغیب کند وخودش هم مسیر طراحی کند دیگه نمیتونه چندان درشروع کار مانع ایجادکند وتا ساعتهای پایانی ودرنقاط حساس دست بکار نمیشوند .امادرروزهایی مثل روز دانش آموز ویادانشجو که منتسب به اقشار خاص است وقراراست مراسمی باشد ونه راهپیمایی وهیچوقت درسالیان گذشته هم مردم رااز طریق رسانه ها ترغیب به شرکت نکرده اند وازطرفی مسیر ومکان تجمع محدوداست کاربر معترضین سخت خواهد گذشت اما فرض کنیم نزدیکیهای 22بهمن یا باید مثل هرسال از10 روز پیش مردم رابه حضورفعال وکوبیدن مشت بردهان این وآن دعوت کنند که در مسیرهای متعددبراه خواهیم افتادویا آبروریزی را به جان میخرندوصداشون درنمیارن که مثل توپ صداش درمیاد به هرحال بازی برای ما دوسربرداست.

    پاسخحذف