۱۲/۱۴/۱۳۸۸

خودکامگی و قانون

آنچه در عمل قدرت «خودکامه» را از قدرت «مطلقه» متمایز می کند معطوف شدن آن به برآوردن منافع و مصالح سرور مستبد است و نه پاسخگویی به مصلحت عموم. از همین رو حکومت «استبدادی» یا «خودکامانه» (مترادف) می شود (با) حکومت «بی قانونی»؛ چرا که آنچه در درجه اول مانع تامین منافع شخصی و تحقق اراده خودسر و دلخواه سرور مستبد می شود قانون است. قانونی که به قدرت خصلت نهادی می دهد نه شخصی. اعمال خودسرانه و دلبخواه قدرت از سوی سرور مستبد نیز به حکومت خصلت نظامی (در دوران معاصر پلیسی) می دهد و نه خصلت دیوان سالارانه»


تاملی بر عقب ماندگی ما/حسن قاضی مرادی/یادداشت 2:قدرت مطلقه-قدرت خودکامه


پی نوشت:

بخش هایی که به رنگ آبی منتشر شده است را من، با انگیزه روان سازی متن اضافه کرده ام.

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر