۱۲/۱۴/۱۳۸۸

چهاردهم اسفندماه

چه زود می گذرند این روزها و چه ناگهانی از راه می رسند سالروزهایی که زمانی گمان می کردی هیچ گاه از یادشان نخواهی برد. هرچند دیگر چندان هم اهمیت ندارد که به یاد داشته باشی یا نه؛ اگر قرار بر «یادباد»ی باشد که در این «دیوانه سرا» همیشه جایی آن بالاها تصویری هست و ذکر یادی از «پیرمحمد احمدآبادی». وگر قرار بر منش و روش باشد، دست کم تلاش همیشه ام بر این بوده که دیگر تاریخ با خود تکرار نکند:

وز سفله یاوران تو در جنگ

کاری بجز فرار نیامد

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر