۱۰/۲۸/۱۳۸۷

فصل پنجمقرار بود هر سال چهار فصل و هر فصل سه ماه باشد؛ این فصل جدید ابداع نامیمونی بود از نواده حوا، «فصل جدایی» که ماه هایش هنوز در شماره نیامده...

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر