۴/۱۵/۱۳۸۹

سرانجام ما این شد

آبروی جمهوری اسلامی قابل مقایسه با خون به ناحق ریخته شده یک نفر نیست.

رییس اتاق فکر نهاد رهبری در دانشگاه های ایران


آب روی آقایان، بیش از خون رگ ما می ارزد. هرچند آن به حق و این به ناحق ریخته شود. خوشا به روزگارشان. بدا به سرانجاممان.