۴/۳۰/۱۳۸۹

یک لحظه درنگ

آیا بهتر نیست که اندکی از شعارهای کر کننده خودمان در باره اصلاح امور جهانی کم کنیم و کنار یک بلوچ و یک سیستانی ،یک کرد و فارس و ترک و عرب صمیمانه بنشینیم و سر از مشکلات آنها در بیاوریم و با کمکشان فضای انسانی تر و عادلانه تری را ایجاد کنیم؟

میرحسین موسوی – دیدار با جمعی از استادان انجمن اسلامی مدرسین