۴/۲۱/۱۳۸۹

پاسخی به آقای مهاجرانی

- خانم رهنورد از دیدشما سبزها چه کسانی هستند و جنبش سبز شامل چه طیف هایی است؟

- جنبش سبز یک جنبش تکثر گرا است و همه کسانی که به تغییر و تحول به سوی آزادی، دموکراسی، انتخابات آزاد، عدم دخالت نظام و حکومت در زندگی شخصی مردم اعتقاد دارند، سبز هستند.

گزیده ای از گفت و گوی سایت روز با دکتر زهرا رهنورد

پی نوشت:

افزودن این توضیح ضروری به نظر می رسد که خانم رهنورد در بخش دیگری از این گفت و گو «سازمان مجاهدین خلق» را تنها استثنای این قاعده عنوان کرده و تاکید کرده اند که «جنبش سبز، با این گروه مرده، حد و دیواری دارد».