۹/۰۷/۱۳۹۰

دوشنبه‌های اعتراض

دخترم
سنت شان بود
زنده به گورت کنند
تو کشته شدی
ملتی زنده به گور می شود
.
(+)