۲/۱۷/۱۳۹۰

رمز موفقیت

«... آسان‌گویی به درد نمی‌خورد. آسان‌گویی کلام را از سرّ و رمز می‌انداخت. بی‌سر و رمز اگر می‌گفت باید دلیل می‌آورد. با سرّ و رمز نیازی نبود به استدلال. وقتی دلیل بیاوری حاجت به باز هم دلیل آوردن و بدتر، رسم دلیل آوردن را رواج بخشیدن به پیش می‌آید و هیچ چیز برای قبولاندن پر دردسرتر و مضرتر از دلیل آوردن نیست. ایمان را ارزان‌تر از عقیده می‌شود به دست آورد. ایمان آیه می‌خواهد، عقیده اندیشه. اندیشه مشکل است ولی فرمول تنها به حافظه محتاج است. فرمول و آیه و طلسم آسان‌تر به کار می‌آید، سریع‌تر اثر دارد...»