۱۱/۲۷/۱۳۸۹

عربده می‌کشند و تیز می‌دهند!

حضرت عبید زاکانی، حکایت شیرینی دارد از ماجرای مردی که به شکار شیر می‌رفت:

«قزوینی به جنگ شیر می‌رفت. عربده می‌کشید و تیز می‌داد. گفتند چرا عربده می‌کشی؟ گفت تا شیر بترسد. گفتند چرا تیز می‌دهی؟ گفت خود نیز می‌ترسم

حالا به نظرم می‌رسد که حکایت دولتمردان ما نیز چنین است. از هر تریبونی که گیر بیاورند، خواه صحن علنی مجلس باشد، خواه نماز جمعه و خواه رسانه میلی جناب ضرغامی، عربده «اعدام باید گردد» سر می‌دهند؛ اما خوب اگر گوش دهید صدای تیزشان از آن میان به گوش می‌رسد!