۱۰/۲۲/۱۳۸۸

اینجا انسان بی معنی است

هنوز خیلی زود است که در این کشور «آدمی» معنای خودش را پیدا کند؛ اینجا «انسان» واژه ای تهی از معنا است که برای درک شدن نیازمند محتوا است؛ اینجا وقتی کسی می میرد بی اهمیت ترین موضوع این است که «یک انسان جانش را از دست داد». اینجا ارزش آن است که «هوادار میرحسین» به انسان می دهد و یا «وفادار به ولایت». اینجا سر جنازه بیشتر دعوا می شود تا بر سر انسان.


پی نوشت:

آنان تو را مرده می خواهند تا بگویند او از ما بود و برای ما مرد.