۸/۳۰/۱۳۸۹

بابا تو دیگه کی هستی!

جناب پاپ اعظم، رهبر کاتولیک های جهان عنایت فرموده، استفاده محدود و البته مشروط «کاندوم» را در موارد «خاص» مجاز اعلام کردند. فقط به ذهنم رسید که من حاضرم تا پایان عمر در زندان گوانتانامو با آن تروریست بنیادگرایی که در فقر و جهل و محرومیت خاور میانه رشد یافته هم سلول باشم، اما حتی برای یک ساعت آن نوابغی که را که در قرن 21 و در ناف اروپا رشد کرده اند و عقل خود را به دست چنین شاهکاری سپرده اند تحمل نکنم.