۹/۲۱/۱۳۸۸

یک قهرمان زنده

نه اینکه دیر و زودش مهم نباشد؛ اما بالاخره دیر فهمیدنش بهتر از هرگز نفهمیدن است؛ امثال «منتظری»ها در تاریخ کشور ما آنقدر زیاد نبوده اند که به سادگی بخواهیم از کنارشان بگذریم؛ اگر بیست سال زودتر قدر او را می دانستیم؛ اگر بیست سال زودتر می فهمیدیم او چه می گوید و در برابر چه چیز و چه کس یک تنه خروش برآورده است، شاید تاریخ کشور ما به سمت دیگری می رفت؛ با این حال گمان می کنم هنوز کار از کار نگذشته است؛ منتظری هنوز زنده است و هنوز همان است که چشم بر روی جنایت و بی داد نمی بندد؛ این بار فرصت داریم برای یک بار هم که شده خود را از اتهام مرده پرستی تبرئه کنیم؛ کانون مدافعان حقوق بشر پیش گام شده است، دیگر جای درنگ نیست.