۹/۱۵/۱۳۸۸

استفاده از روزهای رسمی کارکرد خود را از دست داده است

از شنبه خونین به بعد راه پیمایی های مسالمت آمیز جنبش سبز با مشکل برخوردهای خشن نیروهای نظامی و شبهه نظامی قرار گرفت؛ بهره گیری از روزهای رسمی و حکومتی، ابتکار خوبی برای کاهش هزینه های حضور در راهپیمایی های سبز بود. با این حال من گمان می کنم این ابتکار دیگر کارکرد خود را از دست داده است.


سرکوب خشن 13 آبان را همه به یاد داریم. با نزدیک شدن به سالروز 16 آذر نیز فشارهای دولت کودتا بر فعالین دانشجویی تا حدی بی سابقه گسترش یافته، تا جایی که می توان گفت با روند کنونی ادامه تحصیل برای بیشتر فعالان دانشجویی غیر ممکن شده است. من گمان می کنم اگر انتخاب روزهای رسمی به عنوان قرارهای اعتراضی به دلیل کاهش هزینه بر حامیان جنبش بوده است، این انتخاب دیگر نه تنها کارکرد اولیه خود را از دست داده، که حتی هزینه بیشتری را بر جنبش تحمیل می کند. اگر تا دیروز تنها در روزهای اعتراض مورد حمله و تهدید نیروهای کودتا قرار داشتیم، برخوردهای اخیر نهادهای امنیتی نشان داده است که از این پس از چند روز پیش از هر یک از روزهای رسمی، فعالان جنبش در معرض خطر قرار خواهند گرفت. به گمان من استراتژی کلی اعتراضات هرچه سریعتر باید تغییر کند و ذهن خلاق جنبش، بار دیگر باید راهکار جدیدی برای ادامه مبارزه انتخاب کند.


پی نوشت:
از «داریوش همایون» بخوانید.