۹/۲۵/۱۳۸۸

بابا

«بابا» اهل اینترنت نیست؛ طول می کشه که خبرها بهش برسه؛ یعنی تا خبرها به توی تاکسی کشیده نشه معمولا خبردار نمی شه؛ اما وقتی خبردار شد دیگه سخت می شه متوقفش کرد؛ خوب بعضی وقت ها هم آدم رو زیادی غافل گیر می کنه: