۹/۲۱/۱۳۸۸

شریف به راه می افتد

بچه ها دوباره می خواهند جمع شوند؛ خوب می دانم که بچه های شریف دیر جمع می شوند؛ شریف جو سیاسی ندارد؛ اگر انجمنش را هم ببندند دیگر انگار گرد مرده به روی سیاست دانشگاه پاشیده می شود؛ اما این را هم خوب می دانم که هرگاه جمع شوند دیگر به این سادگی ها کوتاه نخواهند آمد؛ دلم برای آنجا بودن پر می زند؛ اما می دانم که یک نفر کمتر و بیشتر فرقی ندارد؛ وقتی شریف راه می افتد دیگر به این سادگی ها نمی ایستد؛ به امید آزادی همه دانشجویان دربند!