۹/۰۹/۱۳۸۸

پاتک صدا و سیما

این تلویزیون جمهوری اسلامی هم بعضی وقت ها دست به اقداماتی می زند که مقاوم ترین مخالفانش را از پا در می آورد؛ مدت ها بود که تلویزیون را تحریم کرده بودم؛ اما فکرش را بکنید؛ چند روز پیش اول یک شبکه «ناوارو» پخش کرد، بعد آن یکی شبکه «خانوم مارپل»؛ تا همین جا هم من تسلیم شدم؛ چه برسد به اینکه «پوآرو» هم پخش کنند!