۹/۰۴/۱۳۸۸

حقوق اجتماعی

می گویند دکتر احمد زیدآبادی برای ابد از حقوق اجتماعی محروم شده است؛ یعنی بقیه شهروندان از «حقوق اجتماعی» برخوردار هستند؟