۴/۰۷/۱۳۸۹

فاتحه

... اين را هم به شما بگويم اينكه چهارتا روزنامه را وادارند به يكی حمله كنند، يك عده بچه در قم راه بيندازند، اينها ديگر فصلش گذشته است . فرضا ائمه جمعه را هم تحريك كنند يك چيزی بگويند، همه می‎دانند كه امام جمعه ها بعضا حقوق بگيرند; اگر چهارتا بچه را راه بيندازند همه فهميده اند اينها ديگر برد ندارد. اگر روزنامه ها را وادارند بنويسند روزنامه ها اين همه چيز نوشتند، آبروی خودشان را می‎برند. اينها ديگر برد ندارد بايد روش را عوض كرد، بايد حق را شنيد و عمل كرد ... خوب اين معنايش مبتذل كردن مرجعيت شيعه نيست؟ اينكه آمدند در شب بعد از فوت آيت الله اراكی، عده ای بچه راه انداختند در خيابان جلوی جامعه مدرسين، مثل همين الان كه راه می‎اندازند; بعد هم سه چهارنفر از تهران آمدند و اصلا (كسانی كه ايشان را می‎گفتند) هفت هشت نفر بيشتر نبودند و به زور هفت نفر را به عنوان مرجع گفتند كه ايشان را هم جزو كنند، در صورتي كه ايشان در حد فتوا و مرجعيت نيست . بنابر اين مرجعيت شيعه را مبتذل كردند، بچه گانه كردند، با يك عده بچه اطلاعاتی كه راه انداختند! اينها مصيبتهايی است كه ما در اين كشور می‎بينيم ...حسینعلی منتظری – سیزدهم رجب سال 1376