۳/۲۳/۱۳۸۹

پاسخ کوبنده

پرسش: شعر و سیاست در کجا به هم می رسند؟

پاسخ: متقابلا بر سر نعش یکدیگر.


گفت و گویی منتشر نشده با احمد شاملو - نافه - شماره 1 دور جدید