۳/۲۳/۱۳۸۹

گام بزرگ کردستان به سوی جنبش سبز

خبر چون شهد کامم را شیرین می کند. «چهار حزب کردستان از جنبش سبز حمایت کردند». کردستان هنوز بیدار است و آگاه. نه ضربه های شلاق اسبتداد توان آزادی خواهی اش را گرفته و نه دیو سیاه ناآگاهی آسمانش را تسخیر کرده است. جنبش آزادی خواهی کردستان هنوز هم می تواند خود را بازتولید کند. هنوز هم می تواند از خود نقد کند و اشتباهات پیشین را به سود درایت های آینده ترک کند. احزاب کرد که مدت ها مبهوت و با تردید خیزش جنبش سبز را پی گیری می کردند دیگر تصمیم شان را گرفته اند. تردیدی ندارم که حمایت های گسترده جنبش سبز از مبارزات مردم کردستان و اعتراض یکپارچه و به موقع به اعدام پنج نفر (از جمله چهار شهروند کرد) بزرگترین تاثیر را در این زمینه داشته است*. کردستان اعتماد دیده و جوابش را به خوبی پس خواهد داد. ای کاش جنبش سبز این دست های یاری و اعتماد سازی را بیشتر به سوی حرکت های اجتماعی و قومی دراز کند. اقلیت های قومی دیگری هم در کشور هستند که شاید هنوز اعتمادشان به جنبشی با محوریت پایتخت جلب نشده باشد. همچنان که جنبش هایی نظیر جنبش کارگری وجود دارند که هنوز خود را با جنبشی که بیشترین گستردگی را در طبقه متوسط شهری دارد یکدل نمی دانند، اما تجربه کردستان باید نشان روشنی برای جنبش سبز باشد که چطور می تواند خود را در سراسر کشور و در تمامی طبقات جامعه گسترش دهد.


پانویس:

* و در این میان بیانیه های مهندس موسوی و مهدی کروبی قطعا پررنگ ترین نقش را در جلب اعتماد احزاب کرد داشته اند.