۱۲/۲۳/۱۳۸۸

ما بی شماریم

ده سال پیش در چنین روزی به مغز متفکر اصلاحات شلیک شد، جامعه در بهت و اصلاحات در کما فرو رفت.


ده سال پس از آن ترور، ضاربان در مسند قدرت قرار گرفتند و همه گونه تجهیزات و امکانات را به کار گرفتند تا بار دیگر «مغر متفکر» را یافته و به آن شلیک کنند، اما گلوله های آنان محدود بود و مغزهای متفکر ما بی شمار.