۱۲/۲۰/۱۳۸۸

بهار خنده زد و ارغوان شکفت


چه خوش آمدی مرد؛ چه سربلند آمدی؛

چه خوب می دانستی این زمستان هم می گذرد و روسیاهی اش به زغال می ماند.