۱۲/۲۸/۱۳۸۸

عید مردم

باز هم بهار با عزای دل ما آمده است. نوروز امسال نوروز بدون سهراب است. نوروز بدون اشکان و ندا و کیانوش و محسن و رامین. نوروز بدون لبخند کوهیار. نوروز تنهایی مهسا در نبود مسعود. نوروز قفس برای زیدآبادی. نوروز بیم و سکوت در خانواده نوری زاد. نوروز خاطرات سیاه. نوروز سال خونین. اما همچنان نوروز سبز.

عید مردماس، دیب گله داره

دنیا مال ماس، دیب گله داره

سفیدی پادشاس، دیب گله داره

سیاهی رو سیاس، دیب گله داره