۱۱/۱۹/۱۳۸۷

یک هفته پوچ

چند وقت بود که Google Reader من از کار افتاده بود، مسخره است چون نشنیدم این اتفاق برای کس دیگه ای هم افتاده باشد؛ به هر حال آنقدر به خوراک خوان وابسته شده بودم که تمام این مدت فلج شده بودم؛ امروز که مشکلات برطرف شد و خواستم تا مطلب جدیدی بنویسم دیدم آخرین مطلب به غروب جمعه گذشته برمی گردد؛ حس عجیبی بود که دو جمعه پیاپی را انگار بدون هیچ تغییری گذرانده بودم؛ انگار زندگی ایستاده است و تنها نام روزها تغییر می کند؛ به هر حال امروز هم یک غروب جمعه دیگر را تجربه کردم؛ با جمعه پیش تفاوت چندانی نداشت.
فروردین روز -نوزدهم- بهمن ماه 87