۱۱/۲۰/۱۳۸۸

فردیت

«... احساس من این است که با روحیه جمع بودن در ضمن حفظ هویت باید در این‌گونه حرکت‌ها (راهپیمایی 22 بهمن) حضور داشته باشیم ...». میرحسین موسوی(منبع:سایت کلمه)


برداشت اول: باید در کنار هوادارن دولت دست به راهپیمایی آرام و دوستانه بزنیم اما در عین حال هویت سبز خود را حفظ کنیم.

برداشت دوم: باید اتحاد و روحیه جمعی خود را برای پیشبرد جنبش سبز حفظ کنیم اما نباید فراموش کنیم که جنبش سبز یک جنبش متکثر است و هرکس باید در داخل آن اعتقادات و هویت مستقل و حتی متفاوت خود را حفظ کند.


من برداشت دوم رو بیشتر دوست دارم، اگر منظور میرحسین همین برداشت باشد بیشتر دوستش دارم.