۱۱/۲۱/۱۳۸۸

بابا - 4

این روزها حسابی خوشحال است. روحیه اش عوض شده. نمی دانم اگر اینقدر خوشحالش می کرد چرا زودتر تصمیم نگرفته بود. شاید هم منتظر یک جور بفرما بود. انگار کسی به بازی دعوتش نکرده بود. حالا سینه اش را می دهد جلو و سرش را آنقدر بالا می گیرد که با خودم می گویم قدش بلندتر شده است! کار صورتش از لبخند گذشته؛ انگار دارد بدون صدا قهقهه می زند. می گوید «میرحسین گفته همه مردم بیان». بابا 22 بهمن «تظاهرات اولی» است.