۱۲/۰۵/۱۳۸۸

هیس

عبدالمالک ریگی دستگیر شده است. هرکسی حق دارد در این مورد سکوت کند، اما هر اظهار نظری می تواند علیه شما در دادگاه استفاده شود.