۷/۲۴/۱۳۸۹

پیش گوی نظر کرده!

یک زمانی آیت الله خمینی گفت: «اگر هر مسلمان یک سطل آب بریزد اسراییل را آب می برد». سخنی استعاری و البته از جنس «اما و اگر» بود که سال ها در و دیوار کشور را با آن نقش می کردند. زمان گذشت و بحث از «اما و اگر» به «باید» کشیده شد که «اسراییل باید نابود شود». شعاری که به مصداق خط مشی کلی سیاست بین المللی ایران در جهان شناخته شد. این بار هم مسئله یک شعار و یا یک دلخواست ایدئولوژیک بود که فقط در همین چهارچوب امکان نقد داشت، اما باز هم ماجرا به همین جا ختم نشد.

در طول نود دقیقه پخش مستقیم دربی پایتخت، رسانه جناب ضرغامی خود را متعهد کرده بود که لا به لای تبلیغات LCD و LED، پیش بینی های پیامبرگونه محمود احمدی نژاد را به خورد تماشاگران بدهد که «اسراییل نابود خواهد شد». این پیش گویی دیگر نه اما و اگر می شناسد، نه شعاری ایدئولوژیک است. جنسش از جنس اشعار نوستراداموس، البته با صراحت و شفافیت احمدی نژادی است. البته رسانه جناب ضرغامی هیچ کجا یادآوری نکرد که این پیش گویی حکیمانه از چه کسی است، اما کمبود این آگاهی رسانی هم چندان احساس نشد. در قرن 21، تنها پیش گویی که از پشتوانه چنین دستگاه عریض و طویل تبلیغاتی بهره می برد همان نظر کرده فرو رفته در هاله نور است!