۱/۲۴/۱۳۸۹

بر زمینت می زند نادان دوست

طرف در توجیح حمله به سفارت ایران در هلند می گوید «مهم‌ترین مخاطب برای ما مردم ایران بودند، به‌خصوص در این دوره که مقداری اوضاع آرام‌تر شده است. حدس می‌زنم افراد معترض کمی از مبارزه خسته شده‌اند». (از رادیو زمانه بخوانید) گویی نه خودش می فهمد و نه کسی قصد دارد برایش توضیح دهد که اگر بسیاری از فعلان داخل کشور از ادامه مبارزه دلسرد و یا به قول ایشان «خسته» می شوند دلیلش حرکت هایی امثال همین کار شما است. کل نظام با هیچ ترفند و هزینه ای نمی تواند اینچنین بذر ناامیدی، سرخوردگی و نگرانی از سرانجام جنبش را در دل مردم بکارد که امثال جناب عالی با یک اقدام نسنجیده کاشته اید و می کارید.