۷/۰۵/۱۳۸۸

این ره که تو می روی...

نمی دانم از کجا خوانده و یا شنیده بودم که سپاهیان شاه سلطان حسین صفوی، هنگامی که به جنگ با لشکر محمود افغان می رفتند هر یک چندین خدم و حشم به همراه داشتند و ردا و قبای مرصع نشان و شمشیرهای زرینشان را چندین غلام حمل می کرده است. سلاطین صفوی به مرور آنچنان به سپاهیان خود وابسته شده بودند که بخش عمده ای از ثروت و درآمد کشور را صرف راضی نگه داشتن آنان می کردند. در مقابل، سپاهی که یک زمان دمار از روزگار ترکان عثمانی و پرتغالی های بندرعباس درآورده بود، اندک اندک در این ناز و نعمت غرق شد، تا جایی که دیگر توان دفاع از کشور، حتی در برابر افغان ها را هم نداشت.

این روزها اخبار ناخوشایندی از وخیم شدن سرنوشت پرونده هسته ای کشور به گوش می رسد؛ تهدیدهای کشورهای بزرگ جهان روز به روز افزایش یافته و همه گیرتر می شود، در مقابل سپاه پاسداران ایران در صدد عقد قراردادهای میلیاردی جدید است! چه خوش خیال است رهبری که نفرت را در دل مردم خود می کارد و در برابر دشمنان هم دل به چنین سپاهی خوش می کند.


تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید