۶/۱۷/۱۳۸۹

گواهینامه

پیام چراغ زرد این است که اگر هنوز وارد چهارراه نشده اید توقف کنید، نه اینکه پایتان را روی پدال گاز بگذارید.