۷/۰۱/۱۳۸۹

برای کوهیار

مهر هم آمد و تو نیامدی. بس است دیگر، دلمان گرفت. تمام شوخی هایت دلنشین بود بجز این شوخی نبودنت. برگرد رفیق...