۱۲/۲۹/۱۳۸۷

خانه تکانی

فردا عیده ولی من هنوز خونه تکونی نکردم؛ خیلی چیزها هست که باید بریزمشون دور؛ یکم سخت شده؛ آخه مدت ها ته قلبم جا خوش کرده بودند و به این سادگی جدا نمی شن؛ اما عید بهترین وقت برای خونه تکونیه؛ برای دور ریختن تمام چیزهایی که ارزش نگه داشتن رو ندارند.


پی نوشت:
اوین همچنان قربانی می گیرد؛ نوروزمان هم بوی خون گرفته