۲/۰۶/۱۳۸۸

این «من» تهی شده

کاش کارگری بودم که اگر نیروی کارش را به هیچ می فروشد، دست کم سرش را بالا می گیرد؛
اما من روزنامه نگارم؛ قلمم را به پوچ می فروشم و شرمگین تاریخم.
تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید