۲/۱۲/۱۳۸۸

دلم گریه می خواست

باز هم یک نفر اشک هایم را دزدیده...

پی نوشت:
زیباترین کوته نوشتی را که تا کنون خوانده ام از مطرود بخوانید.


تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید