۱۰/۰۵/۱۳۸۷

سپندارمذ روز (پنجم) آذرماه 87


بهترین لحظه های زندگی را سلاخی می کنیم
به امید آنکه شاید یک روز با آرامش زندگی کنیم.