۵/۰۶/۱۳۸۸

کودتاچیان یک گام به پس

مقاومت جانانه مردم و رهبران جنبش سبز، افشای روز افزون اسامی شهدای جنبش و جنایات کودتاگران، حمایت یک پارچه ایرانیان سراسر جهان از جنبش، ضربه سنگین قرار گرفتن نام فرزند یکی از نزدیک نظام در میان شهدا (محسن روح الامین) و در نهایت اختلافات داخلی، سرانجام کودتاگران را وادار به یک عقب نشینی آشکار کرد و بزرگترین پیروزی جنبش از لحظه شروع تا کنون را رقم زد.

امروز سیدعلی خامنه ای به شورای عالی امنیت ملی دستور داد تا برای حفاظت از «حقوق شهروندی» مردم تیم ویژه تشکیل دهند. به گفته «جلیلی» وی دستور تعطیلی یک بازداشت گاه را هم صادر کرده است. از سوی دیگر قرار شد تا تکلیف تمامی زندانیان تا یک هفته آینده روشن شود و آنان که «جرمشان در حدی نیست که نیازی به ادامه بازداشت داشته باشند» آزاد شوند. هاشمی شاهرودی هم تیمی را مسوول رسیدگی به وضعیت زندانیان کرده است. سازمان بازرسی و پورمحمدی هم وارد شده اند تا در کنار نمایندگان مجلس بر وضعیت زندان های کشور نظارت کنند.

اخبار ساعت 9 شبکه اول حملات عجیب و بی سابقه ای به احمدی نژاد کرد و تصاویری از حملات نیروی سرکوب به مردم را پخش کرد. در نهایت نیز از هاشمی رفسنجانی نقل کرد که رهبر خطاب به وی گفته است «کسانی که مردم را به زندان می اندازند مانند من و شما زندان را تجربه نکرده اند»!

من به شدت گمان می کنم اتفاق بزرگی افتاده است. اتفاقی بزرگتر از اعتراف ارشدترین مقامات نظام به وقوع جنایت در زندان های کشور، بحرانی بودن وضعیت و نارضایتی گسترده مردمی؛ هنوز برای نتیجه گیری کمی زود است اما سرعت اتفاقات آنقدر سریع است که گمان می کنم انتظارها چندان به طول نخواهد انجامید.

پی نوشت:
میرحسین روز به روز قاطع تر و راسخ تر می شود. این مرد شایسته ترین رهبر برای شایسته ترین جنبش ایرانیان است.


تنها با یک کلیک به عضویت «مجمع دیوانگان» درآیید